Choď na obsah Choď na menu
 


Viac o EURYTMII:

Anna Sophia.sk,I eurytmia.sk,I Eurythmie-profesný zväz Nemecko

I Pramen pohybu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

písané v júli roku 2008

EURYTMIA A JA

 

 

EURYTHMIE UND ICH

(DEUTSCHE VERSION)

 

Prečo "a ja"

Verím a zažívam, že každý vnímame svet z inej strany. Tak i to, čo tu napíšem, je len pohľadom z tej strany mojej. Eurytmiu ešte len spoznávam - nuž opíšem, ako ju vnímam a chápem v tomto čase. Eurytmické vzdelávanie v Prahe, ktorého sa zúčastním, je niečím jedinečné a preto verím, že by ho tiež každý opísal inak, iné si na ňom všimol; ja opíšem len to, čo je na ňom jedinečné a dôležité pre mňa.

 

EURYTMIA

 

Eurytmia je "viditeľná hudba a viditeľná reč". Je to pohybové umenie - ide o pohyb v priestore a pohyb telom, prevažne rúk, ktorý vyjadruje hudbu a reč. Tento pohyb nevyjadruje pocity človeka počúvajúceho hudbu či báseň, ale tvarotvorné sily hlások a tónov.

 

Tvarotvorné sily hudby a slova

Pre priblíženie toho, čo možno rozumieť pod tvarotvornými silami, uvediem pár príkladov z toho, čo som zažila či videla a čo mne pomohlo k širšiemu uchopeniu tohto pojmu.

Sú totiž na svete ľudia, ktorí sa zaoberajú výskumom a zviditeľňovaním tvarotvorných síl hudby a slova, presnejšie povedané tónov a hlások.

Alexander Lauterwasser, bývajúci blízko Bodamského jazera, skúma tvarotvorné sily hudby celý svoj život. (Navštívili sme ho na našej Ceste za živou vodou.) Na rezonančnej doske, do ktorej "vpúšťa tóny" rôznych frekvencií, má misku s vodou a tá tvorí vďaka tejto rezonancii tzv. stojaté vlny, ktoré sčeria jej hladinu do akejsi mandaly... veľmi podobnej napríklad tvarom kvetov v prírode. - Tón teda vytvára vo vode tvar.

(viac viď na www.wasserklangbilder.de/ )

Pani, ktorej meno sem ešte doplním keď ho zistím, skúmala na podnet podkladov R. Steinera zase útvary,  ktoré vytvorí dym vydýchnutý z úst pri vyslovení rôznych hlások. Pri každej hláske vznikol útvar iný. Hlásky teda tvoria vo vzduchu tvary.  O.i. sa nám tvaruje i hrtan, keď hlásky vyslovujeme...

 

Toľko na takpovediac "viditeľné" priblíženie toho, čo je často bežnému zraku či vedomiu skryté - tak ako to chápem ja.

 

 

Tvarotvorné sily a celok

Tvarotvorné sily nazývajú antroposofovia "éterickými". Tie majú za následok, že napríklad naše telo má tvar a vyzerá tak, ako vyzerá, ako aj to, že keď sa poraníme na ruke, tak sa nám rana zacelí tak, že vznikne nová pokožka na ruke, a nie kus žalúdka, mozgovej kôry či niečo iné v inej časti tela sa nachádzajúce. Tvarotvorné sily teda akoby nesú vedomie celku, kde každá čiastočka má spojenie a vzťah k častiam ostatným i k celku.

Tvarotvorné sily sú prítomné vo všetkom, čo sa obnovuje, znovuzrodzuje, teda vo všetkom, čo žije. Možno ich nazvať i silami životnými. 

 

(Pokiaľ mi je známe, klasická mechanistická lekárska veda ešte nevyriešila, ako môže z viacerých buniek s rovnakými génmi vzniknúť celý malý človek, či ako je to s tým zaceľovaním rán... V mechanistickej vízii vesmíru totiž chýba vnímanie "vedomia celku" - či ako to nazvať. Preto ani nevie vysvetliť čo je vlastne život, teda to, čo robí život životom,)

((POZNÁMKA: Slová sú vždy len nedokonalou pomôckou priblíženia toho, čo nevidno. Aj toto je len priblíženie sa jednej stránke života, pričom by som bola nerada, ak by sa opis života na toto umenšoval. Tu sa však pokúšam vysvetliť celkom určitý pojem, pričom som si vedomá, že to vlastne celkom nejde, lebo pojmy sa vytvárajú vždy v určitých súvislostiach, a tie tu nemôžem všetky spomenúť. Ide tu teda len o náčrt pojmu "éterických/formotvorných/tvarotvorných/životých síl".))

 

Z vyššie uvedeného pohľadu je zaujímavé, že len určitý druh hudby vykazuje takúto celistvosť, takýto vzájomný vzťah všetkých tónov; začiatok, koniec, atď. Zväčša je to hudba, ktorú nazývame vážnou alebo klasickou. 

Príklad ktorý mi pomohol vnímať čosi, čo s tým súvisí:

Keď niekto počúva koncert vážnej hudby, väčšinou vždy počuje ak niekto niečo zahrá falošne, i keď danú skladbu  nepozná alebo je v tejto oblasti neškolený. Ako je to možné? Veď teoreticky onen tón mohol byť súčasťou tej skladby... Odpoveď - teoreticky možno, ale v skutočnosti nie, pretože ak je tá skladba celkom, tak v nej všetky tóny majú tak vzájomný vzťah, ako aj vzťah k celku. A akoby to patrilo k ľudskej prirodzenosti vycítiť, ak sa niečo tomu celku vymyká. (Ale radšej tomu neverte, radšej choďte na koncert a overte si to sami - možno je to i inak.)

 

 

Eurytmia a celok, eurytmia a život

Eurytmia sa nedá robiť na hudbu -takpovediac- nie "tvarotvornú", t.j. nie celostnú vo vyššie uvedenom zmysle, ako ani na hudbu "neživú", teda reprodukovanú. To celistvé a živé, čo je v slove a v hudbe totiž môže sprostredkovať len niekto kto je živý - teda nie prístroj.

(To mimochodom zodpovedá i vedeckým výskumom, ktoré ukázali, že deti sa nenaučia reč z magnetofónu, a pod.)

Eurytmia sa taktiež sa nedá robiť - v jej pravom zmysle - na hudbu hranú mechanicky, bez vnútorného spojenia sa s ňou, a na slová vyslovované bez vedomia jednotlivých hlások.

(Na druhej strane, eurytmia sa dá robiť i bez vonkajškovo počutej hudby a slova, ak ich vie človek "okolo seba" -v ich tvarotvornej podobe- vytvoriť. A to sa dá naučiť aj pozorovať, či to tak je...)

 

Eurytmiu v tomto provotnom priblížení  je  teda možné vnímať ako pohybové umenie, ktoré vyjadruje tvarotvorné sily hlások a tónov v umeleckej reči a hudbe vykazujúcej celistvosť, pričom vyjadruje aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými tónmi či hláskami. (Ak tu niekto už ničomu nerozumie, cieľ  týchto riadkov je splnený - treba to proste zažiť... )

Ak teda niekto robí eurytmiu "dobre", tak by mohol vzniknúť dojem v divákovi (ak to vnímam správne), že "vidí to, čo počuje". A to pozdvihuje ducha. Aspoň mňa z toho mrazilo, keď som to -bohužiaľ len párkrát- pri eurytmii zažila.

 

 

 

 

2-ročné vzdelávanie v Prahe

(ako ho vnímam a viem opísať ja)

 

 

Nasledujúce dva roky, od 1.9.2008 do 31.8.2010, budem denne študovať eurytmiu v rámci 2-ročného slobodného eurytmického vzdelávania pod vedením Jörga Hermanna Schrödera. Štúdium sa bude konať v Prahe.

 

Pre mňa je toto štúdium veľmi jedinečné jednak metódou, ktorou pracuje Jörg, a jednak až "dôsledným" ctením si slobody človeka v jeho rámci.

 

Zámer -čo sa týka spôsobu vzdelávania- som pochopila tak, že na jednej strane je tu Jörg H. Schröder a ďalší prizvaní lektori, ktorí ponúknu všetko, čo so štúdiom eurytmie súvisí (tónovú i hláskovú eurytmiu, tvorivú reč /Sprachgestaltung/, spev, náuku o farbách, projektívnu geometriu, základy divadla podľa R. Steinera a Čechova, líčenie, farebné osvetlenie, náuku o človeku... atď.), pričom bude závisieť len od jednotlivých ľudí - študentov, čo si z ponúknutého vyberú, čomu sa chcú venovať a do akej miery, koľko času chcú venovať štúdiu či jeho jednotlivým častiam, či a čo navrhnú ako doplnenie k ponúknutému,  Je to teda štúdium vychádzajúce zo študenta, z ľudí, ktorí sa chcú učiť, a je na nich, čo sa učia a ako sa to učia. Je tu pár ľudí rozhodnutých venovať sa tomu naplno, iní trochu v obmedzenej miere, iní len cez víkendy či raz za mesiac. Metóda, ktorú Jörg vyvinul čo sa týka eurytmie, dovoľuje, aby spolu cvičili začiatočníci i pokročilí. Teraz sa musíme učiť - tak sa mi to javí - my, všetci zúčastnení, tento nový spôsob, ktorý nikoho nevydeľuje a každému dáva slobodu v jeho konaní, aj uskutočňovať. Pričom prvým krokom je prijať hlavne zodpovednosť sám za seba a za svoje rozhodnutia.

To nás v škole (takmer?) neučili...

 

Z dôvodu, aby v každej chvíli mohol každý rozhodnúť, či je ešte študentom dobrovoľne, ako aj z dôvodu podporenia slobodnej motivácie učenia sa nebude toto vzdelávanie ukončené žiadnym diplomom, kvôli ktorému "by sa oplatilo zostať do konca" v zmysle nejakej vypočítavosti.

 

Ďalším zaujímavým javom je, ako sa toto štúdium začalo utvárať.

Podnet pre otvorenie totho štúdia vyšiel od budúcich študentov, resp. najprv od jednej budúcej študentky. Najprv sa uzrejmili či uchopili do slov základy na ktorých by takéto štúdium - ak ho má viesť Jörg H. Schröder - stálo (ja si z toho pamätám hlavne tú beznátlakovosť a slobodu, ako aj to, že východiskom je študent a nie to, čo by chcel učiť učiaci... Vtedy som sa rozhodla sa toho zúčastniť naplno).

Potom Jörg oslovil ďalších lektorov, na spev a reč. Potom sme hľadali ľudí, ktorí by neboli ani študenti ani lektori, ale vnímali by našu ideu ako zmysluplnú, príp. ako niečo, čo by radi podporili. Potom sme hľadali miesto v rámci Slovenska a Čiech, kde by sa našlo najmä ľudské prostredie, ktoré by bolo tomuto projektu naklonené a podporujúce.

O peniazoch sme hovorili až na záver. Pretože nadšenie a vôľa uskutočňovať sú dôležitejšie než peniaze- bez nich totiž ani peniaze nepomôžu. Na druhej strane, úplne bez nich to nejde. Na podnet Jörga sme uchopili i túto stránku trochu inak, než je bežné, snažiac sa vniesť do tejto hospodárskej oblasti viac ľudskosti. Neviem, či sa to dá nejako vymedziť, ale obrazne povedané, sme  všetci zúčastnení akoby na jednej lodi, všetci chceme, aby sa toto vzdelávanie uskutočnilo, a každý podľa svojich možností a schopností má možnosť prispieť k tejto možnosti uskutočnenia. Zatiaľ sme začali a už "ideme"... 

 

 

Moje dôvody "pre" alebo Súvis s kopcom Intu...

 

Pre mňa osobne je toto štúdium, i to, ako ho vnímam, dôležité v troch , resp. štyroch rovinách.

 

Jednak by som rada utvorila priestor pre slobodné vzdelávanie (Slobodné vzdelávacie stredisko), pričom som nikdy nebola súčasťou  žiadneho dlhodobejšieho slobodného vzdelávania. Chcem teda zažiť samú seba uprostred takého čohosi, čo vykazuje tieto rysy.

 

Jednak vnímam, že na udržanie tejto "vôle k slobode" - tak voči sebe ako aj voči iným - treba mnoho vnútornej sily. Životná sila, "energia", sila uskutočňovať, utvárať - to sú tvarotvorné /éterické/ sily v nás.  Niekto ich má menej, niekto viac. V Európe ich máme že vraj vo všeobecnosti dosť málo... Tvarotvorné sily v nás sú zároveň tým v nás, čo utvára a takpovediac "zhusťuje" v nás to, čo máme zažité - zvyky, návyky, zlozvyky, zažité vzorce správanie sa či myslenia... Eurytmia pracuje s tzv. voľnými tvarotvornými /éterickými/ silami, čo umožňuje a zároveň i vyžaduje -ak to dobre chápem- prácu s tým v nás, čo je "vnútorne zatvrdnuté". Laicky povedané - dáva to proste do pohybu.

A tieto sily vo mne by som rada podporila. Lebo vnímam, že každé vzdelávanie prebieha najmä na úrovni výmeny informácii o zažitom. T.j. neučíme sa to, čo nám hovoria, ale to, čo má učiteľ naozaj zažité. V tomto zmysle by som rada posilnila v sebe to, čo môžem mať zažité, spoznané na vlastnej skúsenosti, opakovaním a cvičením až "dostané do tela"...

 

A ďalší pre mňa veľmi dôležitý popud je, že sa cítim doma viac v prírode než v tom, čo sa nazýva "kultúrou". A postupne začínam pripúšťať, že i tá kultúra má nejaké kladné účinky na človeka, a že byť celistvo ľudský znamená byť a tvoriť tak v súlade s prírodou, ako aj s ľudskou kultúrou. A keďže cez Jörga viem túto časť dejín a skutočnosti viac prijímať, umožňuje mi to spoznávať oblasť, ktorú som doteraz pokladala za "prefajnovelú", vydeľujúcu sa, nenapomáhajúcu ľudskosti ani súladnosti so Zemou, a podobne. Chcem sa pokúsiť doplniť si svoje poznanie o to skutočné, vzácne a hlboko ľudské, čo sa možno nachádza v tom, čo my voláme kultúra. Ja som s tým doteraz nemala vôbec vnútorné spojenie a teraz, dotknutá Eurytmiou a cez ňu i Hudbou, som sa rozhodla spoznať to, aby som potom, uprostred divej prírody, mohla vytvárať priestory primerané ľudskosti tak v jej časti prírodnej a prirodzenej, ako aj v jej časti kultúrnej a zušľachtenej.

 

Všetky tieto dôvody sa mi teda spájajú v tom, čo nazývam zdravá ľudskosť, či celostná ľudskosť.

 

Štvrtá rovina súvisí so spojením s intuitívnou pedagogikou.

Štúdium tak eurytmie pod Jörgovým vedením, ako aj intuitívnej pedagogiky, vedie totiž okrem iného tiež k -nazvala by som to- "dovteleniu sa": k schopnosti ovládať svoje telo, ako aj k uzemneniu hlavne v zmysle poodídenia od iba intelektu a rozumkárstva viac do života - do tela, do prítomnosti, do sebestačnosti a zodpovednosti. To potom umožňuje človeku uskutočňovať to, čo by uskutočnil rád.

 

A to je to, čo by som rada umožnila v našom budúcom Slobodnom vzdelávacom stredisku - umožniť človeku uveriť, že má schopnosť a dosť sily uskutočniť to, čo uskutočniť chce.  Až do hmoty, nie iba teoreticky. A umožniť mu túto schopnosť rozvíjať a podporovať.

...a preto sa tomu musím naučiť veriť a rozvinúť to najprv ja - v sebe.

 

 

Prakticky to pre mňa znamená, že som sa rozhodla ukončiť svoju doterajšiu prácu, odsťahovať sa na dva roky do Prahy, kde sa toto vzdelávanie bude uskutočňovať, a požičať si peniaze na to, aby som tam mohla žiť, byť, zúčastňovať sa a prispievať na uskutočňovanie tohto "projektu".

 

Možnosť podpory

- podpora celého projektu: spojte sa prosím s Alenou Sabolovou , email: alena(a)preklad.cz

- podpora mňa osobne: ťuknite sem

 

Viac

- program štúdia, otvorený všetkým, ktorí by radi prišli, budem uverejňovať na našich stránkach pod odkazom "Vzdelávanie v Prahe"

- v budovaní je web-stránka nášho štúdia