Choď na obsah Choď na menu
 


ANTHROPOSOFIA

 

"Pod pojmom Anthroposofia rozumiem vedecký výskum duchovného sveta, ktorý si uvedomuje jednostrannosti púheho prírodného poznávania ako aj bežnej mystiky, a ktorý pred tým, ako urobí pokus vstúpiť do duchovného sveta, rozvinie v poznávajúcej duši sily, ktoré takýto vstup umožňujú a ktoré spočiatku v bežnom vedomí a bežnej vede činné nie sú." (Rudolf Steiner)

Anthroposofia — doslovne z gréčtiny «múdrosť o človeku» — je slovami svojho zakladateľa Rudolfa Steinera (1861-1925) «vedomie si vlastného človečenstva» a duchovne orientovaná cesta poznania. Chápeme ju ako podnet pre vývin indivídua a pre nové utváranie životných a kultúrnych vzťahov, a nie ako uzavretý systém alebo učenie. Antropozofická duchovná veda dodnes poskytla nové impulzy v mnohých oblastiach kultúrneho života — nielen v osobnom spôsobe života mnohých ľudí, ale aj v pedagogike, medicíne či poľnohospodárstve, umení a hospodárskom živote. Takéto slobodné kultúrne iniciatívy nachádzajú ľudskú spojitosť — bez politických či religióznych pút — vo Všeobecnej anthroposofickej spoločnosti (goetheanum.ch), ktorá podporuje výskum a prácu v Slobodnej vysokej škole pre duchovnú vedu, interdisciplinárnu výmenu a občiansku angažovanosť. Priestor pre ne poskytuje Goetheanum, ako sídlo spoločnosti i vysokej školy. Odrazom týchto iniciatív je bohatá publikačná činnosť, ktorá je zároveň inšpiráciou pre ich nositeľov, ľudí, zasadzujúcich sa o to, aby z prehĺbeného «vedomia si vlastného človečenstva» formovali konkrétnu životnú skutočnosť.
Toto vedomie podnecuje osobný vývin, sebavýchovu a hľadanie odpovedí na otázky o zmysle a pôvode vlastnej existencie a svojho osudu. Neostáva však pri odpovediach, premieňa ich na konkrétne činy, ktoré novú skutočnosť spoluvytvárajú.

 

(z web-stránok slovenskej anthroposofickej spoločnosti -antropozofia.sk)

 

 

Anthroposofia dáva mnoho podnetov pre vnútornú prácu na sebe (sebavýchova), ako aj podnety pre skúmanie okolitého sveta spôsobom, ktorý svojou precíznosťou zodpovedá nárokom vedy, a pritom neostáva len u hmotných javov.

 

Veľkou snahou anthroposofie je dať podnety k tomu, čo je zdravé a ľudské - a tieto boli v mnohých oblastiach premenené na činy,

a niektoré z nich majú už (aspoň v Západnej Európe) pomerne dlhú tradíciu a i pozitívne výsledky vo vyššie uvedenom zmysle.

 

- Waldorfská pedagogika - nový typ škôlok, škôl, stredných škôl i nové formy "slobodného vysokoškolského" vzdelávania

- anthroposofická medicína ako nadstavba klasickej medicíny, rozširujúca možnosti liečenia i pohľadu na podstatu zdravia a chorôb

- anthroposofické liečivá a kozmetika Weleda, Wala

- bio-dynamické poľnohospodárstvo (ochranná značka Demeter) - vplýva ozdravne na krajinu, v ktorej sa vykonáva; potraviny takto vypestované sú aj pre človeka veľmi priaznivo ho podporujúce

- nové metódy prídodovedeckého bádania vychádzajúce z Goetheho fenomenológie

- Camphill - chránené bývanie s postihnutými ľuďmi, so špecifickým prístupom k nim

- etické banky GLS (Nemecko) a Triodos (Holandsko, ale pobočky aj v iných štátoch)

- nové umenia

     - - Eurytmia - viditeľná reč, viditeľný spev (zviditeľňuje neviditeľné podľa určitých zákonitostí, cez prácu s pohybom, s vedomím  tela, pohybu a priestoru a to vo vzťahu k živému prejavu  umelca utvárania reči alebo interpreta hudobnej skladby); (pôsobí ozdravne)

       ... a svetelná eurytmia (práca s farebným svetlom vo vzťahu k eurytmii a zákonitostiam tam zohľadneným)

     - - Sprachgestaltung - umenie utvárania reči (vnikanie do tajomstiev reči umožňuje úplne iné umelecké narábanie s ňou); (pôsobí ozdravne)

- nové podnety pre umenia

     -  - Architektúra - pojem organickej architektúry pochádza od R. Steinera, je tam však presne vymedzený. Nové podnety pre architektúru, ktorej tvary môžu pozitívne morálne pôsobiť

     - - Design - v odborných kruhoch sa nazýva design inšpirovaný Rudolfom Steinerom "duchovný funkcionalizmus"

     - - umenie šperkárstva (Kleinodienkunst)

     - - maliarstvo - nové techniky (vrstvenie) a prístupy v práci s farbami

     - - úprava vnútorných priestorov (lazúrovanie stien)

     - - škola odhalenia hlasu (Werbeck-metóda)

     - - divadelné umenie (škola Čechova, inšpirovaného dramatickým kurzom R. Steinera)

    

- podnety pre sociálny život

    - idea sociálnej trojčlennosti,

   - aktuálne z jej základov - idea základného príjmu (zakladnyprijem.sk, grundeinkommen.de)

 

Všetky podnety, ak sú uskutočňované v duchu v akom boli mienené,

posobia ozdravne.

Z niektorých sú alebo môžu byť odvodené aj terapeutické a pedagogické smery v ich rámci.

 

 V jednotlivostiach je týchto podnetov určite oveľa viac.  A sú veľmi rôznorodé.

Anthroposofia totiž nediktuje presne, ako má to či ono vyzerať. Len dáva podnety pre spôsob myslenia a bádania, ktoré sa nechcú zastaviť pri hraniciach hmotného sveta. Do akej miery si dá človek prácu preniknúť do toho, "ako to bolo myslené", závisí len od neho samotného.

 

Ľudia, ktorí sa nechali inšpirovať anthroposofiou k dlhoročnej výskumnej práci (takých možno nájsť vo všetkých vyššie uvedených odvetviach) sú všeobecne považovaní za "idealistov", ktorí žijú svoje ideály a overujú ich svojím vlastným životom. - Takých ľudí kiež by bolo aj vo všeobecnosti dostatok.

 

 

 

Základné diela Rudolfa Steinera

 

Rudolf Steiner napísal niekoľko kníh; ostatné texty vydávané knižne sú záznamom jeho prednášok a predpokladajú základnú znalosť anthroposofickej terminológie. Rudolf Steiner používa slová veľmi konkrétne a veľmi presne, a všetky dôležité pojmy veľmi precízne ujasňuje vo svojich knihách.

 

Rudolf Steiner: THEOSOFIA (Theosophie)

- poznanie človeka z hľadiska duchovnej vedy

- (nedávno vyšiel nový český preklad p. Jana Dostala, na ktorom pracoval 30 rokov...) 

 

Rudolf Steiner: POZNÁVANIE VYŠŠÍCH SVETOV (Wie erlangt man die Erkentnisse der hoeheren Welten)

- metóda, ako sa dopracovať k vhľadom, ktoré sú  východiskom duchovnej vedy R. Steinera

 

Rudolf Steiner: TAJNÁ VEDA V NÁČRTE  (Geheimwissenschaft im Umriss)

- vývoj človeka a Zeme z pohľadu duchovnej vedy.

 

 

Základ svojho etického individualizmu položil R.Steiner už vo svojej doktorskej práci

Rudolf Steiner: FILOZOFIA SLOBODY (Philosophie der Freiheit)

 

Tieto knihy sú všetky preložené do češtiny,niektoré aj do slovenčiny.

Vydávaniu anthroposofickej literatúry sa venujú vydavateľstvá Fabula, Opherus, Michael, Sophia, Ioanes, a iné.

Inšpiráciou v tomto duchu môžu byť aj časopisy Sophia a Listy Bdelosť (aj na internete).